قوانین خرید اشتراک
سهمیه دانلود هر روز راس ساعت 24 صفر شده و سهمیه دانلود نشده آن روز باطل خواهد شد.
طرح های ویژه قابل دانلود با هیچکدام از اشتراک ها نبوده و برای دانلود آنها می بایست خرید تکی و مجرا انجام شود.
دانلود های تکراری از یک طرح در یک روز از سهمیه دانلود آن روز نمی کاهد ولی در روزهای دیگر جزو سهمیه محسوب می شود. همچنین دانلود های رایگان، خرید تکی و طرح های ویژه جزو سهمیه دانلود محسوب نمی شوند.
خرید اشتراک دانلود
مدت زمان اشتراک :

تعداد دانلود در روز :